Stern Nieuws Brief

Officieel orgaan van de nationale klasse-organisatie Vereniging Stern Nederland
Jaargang 4, nummer 1, mei 2002

Secretariaat VSN

Helena Kalk
Celestraat 35
8012 TT Zwolle

(038) 4212404

Website: www.sternklasse.nl
E-mail: info@sternklasse.nl

In deze nieuwsbrief:

Redactioneel

Hai allemaal,

Hier volgt een samenvatting van alles wat je moet weten over de vereniging. Het allerbelangrijkste is natuurlijk de wedstrijdkalender, dus daar begint deze nieuwsbrief dan ook mee. Let op: er staan ook twee niet Stern-activiteiten in, die wel erg leuk gaan worden:

De eerste wedstrijd is alweer gevaren, met drie boten in de stromende regen in Amsterdam. Dit klinkt veel ongezelliger dan het was, het was namelijk erg spannend dankzij de vlagerige noordenwind. Bijna elke finish was zeer close en tijdens de vier wedstrijden zijn we constant van positie gewisseld.

Voor de liefhebbers bevat deze nieuwsbrief ook nog een financieel jaarverslag en notulen van de vorige ALV.
Sla ook de uitnodiging voor de komende ALV niet af, de definitieve lijn voor de toekomst wordt hier uitgezet. Komt allen over uwe toekomst beslissen!

Wedstrijdkalender 2002

Hieronder de resterende wedstrijden van dit seizoen. De VSN stuurt geen aparte uitnodigingen meer. Per evenement is een co÷rdinator aangewezen die contact heeft met de organiserende vereniging en waarbij je met al je vragen over het evenement terecht kunt. Je kunt je rechtstreeks aanmelden bij de organiserende vereniging, soms kan dat ook via een website.

Stel de co÷rdinator zo vroeg mogelijk van je inschrijving op de hoogte, zodat deze weet of er voldoende inschrijvingen zijn en wie er niet meer gebeld hoeft te worden. Omdat we met zo'n kleine groep zijn gebeurt het steeds vaker dat een wedstrijd niet doorgaat wegens te weinig inschrijvingen. Daarom is het extra van belang dat je ruim op tijd aangeeft wanneer je zeker weet dat je wel of niet komt. We hanteren de richtlijn dat vier weken van tevoren besloten wordt of de wedstrijd doorgaat, zodat je nog andere plannen kunt maken als het niet doorgaat.

Datum

Evenement

Co÷rdinator

18-20 mei

U 2002 Pinksterwedstrijden
Almaarder- en Uitgeestermeer
ComitÚ Alkmaardermeer

Jeroen Boersma

(055) 5428025

15/16 juni

Zomerwedstrijden
Braassemermeer
W.V. Braassemermeer

Marco Boot

(071) 5820140

29/30 juni Opstapdagen
Zeewolde (op het strand)
Hornet klasseorganisatie

Gert-Henk Bakker

(036) 5450090

24/25 aug.

V.S.N. weekeind
Zeeland?
Stern klasseorganisatie

Fionnuala DollÚ

(072) 5157224

14/15 sept.

Na-Braassem
Braassemermeer
W.V. Braassemermeer

Gert-Henk Bakker

(036) 5450090

21/22 sept.

Landrover ONK teamzeilen
Sneek (in Ynglings)
K.W.S.

Gert-Henk Bakker

(036) 5450090

6 oktober

Stern Najaarswedstrijden
De Nieuwe Meer
W.V. De Koenen

Marco Boot

(071) 5820140

Deelname

Onderstaande tabel geeft aan welke boten hebben toegezegd aan welke wedstrijd ze deelnemen. Ook als zeker is dat ze niet komen is dat vermeld. De tabel is gebaseerd op informatie verkregen vˇˇr 7 mei 2002. Kijk de tabel even na en geef aanvullingen of wijzigingen zo snel mogelijk aan de co÷rdinator door.

Evenement

733

1009

1010

1032

1123

1139

1141

5 mei Stern voorjaarswedstrijden

+

-

+

-

-

C

-

18-20 mei U2002

+

+

C

-

+

-

15/16 juni Zomerwedstrijden

+

-

-

?

?

29/30 juni Opstapdagen

C

?

?

?

?

?

24/25 aug. V.S.N. weekeind

C

+

?

+

?

14/15 sept. Na-Braassem

C

+

+

?

+

?

21/22 sept. ONK teamzeilen

C

-

?

?

?

6 okt. Stern najaarswedstrijden

+

+

+

C

?

Legenda:

+

vaart wel

vaart misschien

-

vaart niet

C

co÷rdinator

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2002

Het bestuur nodigt de leden van de Vereniging Stern Nederland uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden tijdens de U 2002 Pinksterwedstrijden in jachthaven Zwaansmeerpolder, Lagedijk 39-41 te Uitgeest op:

Zaterdag 18 mei 2002, aanvang 19:00 uur

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen ALV 2001
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. a) Algemeen jaarverslag
  b) FinanciŰel jaarverslag
 5. Verslag kascommissie
 6. Verkiezing leden bestuur
 7. Vaststellen kascommissie
 8. Begroting 2002
 9. Toekomst VSN
 10. Uitreiking seizoensprijzen
 11. Bestuursmededelingen
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

De toekomst van de Vereniging Stern Nederland

Hoe willen we eigenlijk verder met de Vereniging Stern Nederland?

Het lijkt inmiddels een eindeloze discussie te worden, maar inmiddels is het bestuur van mening dat nu het moment daar is om stappen te ondernemen. De vereniging opheffen vinden wij geen optie. Wij blijven hopen dat er in de toekomst een positieve impuls vanuit de toerzeilers komt. Dit baseren wij mede op het grote aantal vragen en positieve reacties onder de toerzeilers die wij ontvangen. Er blijven toch steeds mensen die lid willen worden van de VSN en die wij dan eigenlijk moeten teleurstellen. Dit is natuurlijk een erg vreemde en ongewenste situatie en hier willen we graag iets aan doen.

Het lijkt ons een goed idee om - nu er nog een aantal wedstrijdzeilers, kennis en ervaring in de vereniging aanwezig is - te proberen een aantal enthousiaste toerzeilers aan te trekken om in het bestuur van de Vereniging Stern Nederland te komen. Na een overgangsperiode met een bestuur bestaande uit zowel wedstrijd- als toerzeilers zullen deze toerzeilers dan uiteindelijk alleen verder gaan met de VSN. Wij als huidig bestuur blijven natuurlijk wel betrokken bij de VSN als bijvoorbeeld lid en/of donateur.

Op deze manier kan de Vereniging Stern Nederland blijven bestaan en blijft tevens de mogelijkheid open om er een bloeiende vereniging met veel enthousiaste leden (en natuurlijk veel wedstrijden) van te maken! Wij weten natuurlijk niet wat de toekomst ons zal brengen, maar wij hopen toch dat er ooit weer een b(l)oeiende Vereniging Stern Nederland komt. En dat wij als bestuur daar bij kunnen en mogen helpen, is mooi meegenomen.

Contributie 2002

In verband met de euro is de contributie dit jaar naar beneden afgerond. De contributie bedraagt dit jaar 9,- euro, over te maken op girorekening 715420 t.n.v. Vereniging Stern Nederland.

Notulen ALV 2001

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2001 Vereniging Stern Nederland, gehouden via mail. Alle voorstellen zijn goedgekeurd.

Op zaterdag 16 juni zou er een ALV plaatsvinden, maar doordat er te weinig mensen gekomen zijn, is deze helaas niet doorgegaan. Het bestuur wil nu op deze elektronische wijze de vergaderstukken alsnog ter goedkeuring
voorleggen aan alle leden. We willen graag van iedereen voor 16 juli een reactie: stem je in met onze voorstellen of niet, of heb je wellicht opmerkingen? Met name voor de verlaging van de contributie hebben we jullie goedkeuring nodig.
Als je niet voor 16 juli reageert dan gaan we er vanuit dat je alle voorstellen goedkeurt.

We volgen de agenda van de ALV, na de opening zijn we bij punt 2 aangeland.

2. Notulen van de ALV 2000
Deze worden goedgekeurd.

3. Er is geen post en er zijn ook al geen mededelingen.

4a. Algemeen jaarverslag.
Dit is een groot woord, gezien de afslanking van de verenging, maar toch hebben we wat puntjes:
- Er is een stalling gevonden voor de mal, Peter, nogmaals bedankt!
- Helaas is het laatste Klasse Kampioenschap van de Stern in 2000 gevaren.
- De afslanking van het bestuur lijkt een succes.

4b. Financieel jaarverslag 2000
Zie bijlage.

5. Verslag kascommissie
De kascommissie heeft het financieel jaarverslag 2000 goedgekeurd.

6. Verkiezing bestuursleden
Jeroen treedt af als bestuurslid. We bedanken hem voor zijn inspanningen (applaus). We hebben Fionnuala bereid gevonden om ons (voor de tweede keer!) te komen versterken. Vandaar het voorstel voor de installatie van het volgende bestuur:
Voorzitter: Fionnuala Dolle
Secretaris: Helena Kalk
Penningmeester en wedstrijdcommissaris: Marco Boot

7. Vaststellen Kascommissie
Fionnuala gaat de kascommissie verlaten omdat zij voorzitter wordt. Jeroen heeft te kennen gegeven dat hij de kascommissie wil komen versterken. Het voorstel is dat de ledenvergadering Jeroen Boersma en Marit Boersma leden als kascommissie accepteert. Ook Fionnuala bedankt (wederom applaus).

8. Beleid 2001
- We gaan verder op kleine voet.
- Er wordt geen Klassekampioenschap meer georganiseerd, we sluiten ons aan bij bestaande wedstrijden. Zie bijlage voor de wedstrijdkalender.
- Ook willen we als Sternvereniging weer meedoen met het NK teamzeilen, half oktober in Sneek (in Ynglings).

9. Begroting 2001
Zie bijlage. Het bestuur stelt voor de contributie te verlagen naar fl. 20,-.

10. Seizoensprijzen
De jaarprijs 2000 wordt wederom toegekend aan Maarten en Lidy (luid gejuich).
De tuimeltrofee is in 2000 verdiend door Marco en Irene (hoongelach). Voor belangstellenden is de berekening van de uitslagen bijgevoegd.

11. Bestuursmededelingen
Wacht even met contributie betalen tot de verlaging is goedgekeurd.

12. Rondvraag
- Kom maar op, we zijn zeer benieuwd!
- Het bestuur zoekt nog een co÷rdinator voor de na-braassem, mail Marco!

13. Sluiting

FinanciŰel jaarverslag 2001

 

Begroting 2001

Jaarrekening 2001

Begroting 2002 gulden

Begroting 2002 euro

Toelichting

 

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

 

Contributies

 

280,00

0,00

280,00

 

277,67

 

126,00

Contributie naar beneden afgerond

Donaties

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

0,00

 

Klasse evenementen

250,00

 

0,00

0,00

220,37

 

100,00

 

VSN weekeind, rest betaalt zichzelf

Nieuwsbrief

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

Gaat via e-mail

Rente

 

100,00

0,00

172,08

 

165,28

 

75,00

Gelijke renteverwachting

Administratie

150,00

 

83,55

0,00

110,19

 

50,00

 

Naar beneden afgerond

Bestuur

150,00

 

28,50

0,00

110,19

 

50,00

 

Minder bestuursleden, meer e-mail/bellen

Verkopen / voorraden

0,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

 

Bijz. baten / lasten

200,00

 

0,00

0,00

0,00

 

0,00

 

 

Diversen

100,00

 

110,14

0,00

110,19

 

50,00

 

Naar boven afgerond (website iets duurder)

Promotie

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Afschrijvingen

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Onvoorzien

0,00

 

 

 

0,00

 

0,00

 

 

Positief / negatief saldo

 

470,00

229,89

0,00

 

107,98

 

49,00

Interen aanvaardbaar

Totaal

850,00

850,00

452,08

452,08

550,93

550,93

250,00

250,00