KLASSEVOORSCHRIFTEN NATIONALE STERN KLASSE [voor boten gebouwd na 1/3/1990]

1.  HOOFDAFMETINGEN
   Lengte over alles         4250 mm.
   Grootste breedte          1500 mm.
   Diepgang met neergelaten zwaard   950 mm.
   Zeiloppervlak:   grootzeil ca. 7.4 m2.
             fok    ca. 3.8 m2.
             spinnaker ca. 8.0 m2.

2.  BEMANNING
   Gedurende de wedstrijd moet de bemanning uit twee personen
   bestaan, beiden amateur. Het gebruik van een trapeze,
   behalve door de stuurman, en van voetriemen is toegestaan.

3.  EENHEID
   3.1 Het doel van deze voorschriften is het bereiken van een
     zo groot mogelijke gelijkheid van de jachten onderling.
   3.2 Afwijkingen van deze voorschriften en van de standaard-
     tekeningen zijn niet toegestaan en kunnen tot gevolg
     hebben dat de nationale autoriteit geen meet-brief af-
     geeft, of dat zij een reeds afgegeven meetbrief nietig
     verklaart.
     Boten gebouwd voor 1 Maart 1990 moeten voldoen aan de
     klassevoorschriften en tekeningen van voor 1 Maart
     1990. Ze mogen wat betreft de doft, het zwaard en de
     zwaardkast, het roer, de mast en de giek aangepast
     worden conform de tekeningen 4, 5 en 6 en de artikelen
     5.4, 7.1, 7.2, 8.1, en 8.2 van deze voorschriften.
   3.3 Eigenaren zijn er te allen tijde voor verantwoordelijk,
     dat hun boot van deze eenheidsklasse voldoet aan de
     eisen gesteld in deze voorschriften.
   3.4 Deze voorschriften moeten worden gelezen in samenhang
     met de standaardtekeningen. Mocht enig verschil tussen
     beiden blijken te bestaan, dan prevaleert de tekst van
     deze voorschriften.
   3.5 In geval van twijfel omtrent de uitleg van deze
     voorschriften raadplege men het K.N.W.V.
   3.6 Alvorens met de bouw te beginnen dienen de bouwers zich
     er van te overtuigen dat zij in het bezit zijn van de
     laatst geldende tekeningen en voorschriften.
   3.7 Meetmethode: Bij de meting dient het schip horizontaal
     te zijn opgesteld. Voor alle lengtematen is het nulpunt
     (punt NUL) het snijpunt van de achterkant van de
     spiegel in hart schip en de kiellijn, of de verlengden
     daarvan.

4.  STANDAARDTEKENINGEN
   De standaardtekeningen bestaan uit:
   Blad 1.  Lijnenplan en spantenlijst, schaal 1 : 10, 1 : 2.5
                         dd: 01/03/1990
   Blad 2.  Bouwtekening (hout), schaal 1 : 10, 1 : 5
        dd: 1/04/1983 : Alleen geldig voor boten gebouwd
                 voor 01/03/1990.
   Blad 3.  Bouwtekening (polyester), schaal 1 : 10, 1 : 5
        dd: 1/04/1983 : Alleen geldig voor boten gebouwd
                 voor 01/03/1990.
   Blad 4.  Zeilplan, schaal 1 : 20, 1 : 10, 1 : 1
                         dd: 01/03/1990
   Blad 5.  Zwaard en roer, schaal 1 : 2, 1 : 1
                         dd: 01/03/1990
   Blad 6.  Konstruktie, schaal 1 : 10, 1 : 5 dd: 01/03/1990

5.  CONSTRUCTIE VAN DE ROMP
   5.1 Boten moeten zijn gebouwd van met glasvezel gewapend
     polyester. Sandwichconstructies zijn niet toegestaan.
   5.2 Boten moeten gelamineerd worden met een  minimale
     laminaatdikte van 4 mm voor de gehele rompschaal, uit-
     gezonderd de spiegel.
   5.3 Langs- en dwarsverstijvingen, anders dan op tekening
     aangegeven of in deze voorschriften omschreven, zijn
     niet toegestaan.
   5.4 Een houten doft met een breedte van 220 +/-10 mm en een
     dikte van minimaal 18 mm moet vast in de boot zijn aan-
     gebracht. De achterkant van de doft moet liggen op 1630
     +/-15 mm uit punt NUL. In deze doft mogen maximaal acht
     gaten, elk met een diameter van max. 20 mm, worden
     aangebracht ten behoeve van de doorvoer van trimlijnen
     en/of schoten. Gaten anders dan bovengenoemde of gaten
     anders dan nodig voor de bevestiging c.q. doorvoer van
     schroeven en/of bouten, zijn niet toegestaan.
   5.5 Een maststeun, materiaal vrij, mag worden aangebracht
     waarvan het hoogste punt niet meer dan 400 mm boven de
     bovenkant van het zaathout ligt. De bevestigings-
     plaatsen moeten overeenkomen met hetgeen aangegeven is
     op tekening 6.
   5.6 Het  mastspoor moet direct op het zaathout  zijn
     aangebracht zodanig dat het punt waar de mast steunt op
     het mastspoor ligt op max. 10 mm boven de bovenkant van
     het zaathout.  De achterkant van het mastspoor moet
     liggen op ten minste 2600 mm uit punt NUL.
   5.7 De boten moeten zijn voorzien van luchtkasten volgens
     tekening 6. De luchtkasten moeten op deugdelijke wijze
     in de boot zijn bevestigd. Het drijfvermogen moet in
     minimaal drie afzonderlijke compartimenten verdeeld
     zijn van tenminste 100 l elk. In elk compartiment moet
     een inspectie-opening zijn aangebracht, welke gedurende
     de wedstrijd doel-matig moet zijn afgesloten.
   5.8 Vorm en afmetingen van het dek volgens tekening 6. Een
     buiten  de  boot uitstekende stootrand moet  zijn
     aangebracht; Hoogte max. 40 mm en min. 20 mm, breedte
     max. 60 en min. 40 mm. Voor de waterkering en achter de
     achterkant doft mag de breedte min. 30 mm zijn. De
     stootrand moet in het bovenaanzicht een naar een zijde
     strokend verloop hebben. Het is toegestaan de stootrand
     te verbreden met max. 25 mm tussen het want en een punt
     1000 mm achter het want. Het verbrede gedeelte moet
     over een afstand van max. 300 mm strokend in de
     stootrand verlopen. Uitsluitend in het verbrede gedeel-
     te mogen uitsparingen worden gemaakt als voetsteun voor
     de bemanning. Tevens is het toegestaan om op de stoot-
     randen voorzieningen aan te brengen om uitglijden van
     de bemanning te voorkomen.

6.  MASSA
   6.1 De massa van het casco in droge toestand mag niet
     kleiner zijn dan 100 kg (boten gebouwd voor 01/03/1990:
     95 kg).
   6.2 Onder het casco wordt verstaan de romp met inbegrip van
     het  dek,  de beschermende verf- of  laklaag,  de
     luchtkasten, de doft en het niet-losneembare beslag.
   6.3 Onder droge toestand wordt verstaan droog naar het
     oordeel van de meter.
   6.4 Indien de massa van het casco kleiner is dan 100 kg,
     moet het verschil, hetwelk hoogstens 5 kg mag zijn,
     worden aangevuld door compensatieballast.
     Deze compensatieballast moet uit een rechthoekige stuk
     lood bestaan, dat, na keuring en waarmerking door de
     meter, nagelvast moeten worden aangebracht met het
     grootste oppervlak tegen de onderkant van het voordek.
   6.5 De massa van de zeilklare boot in droge toestand mag
     niet kleiner zijn dan 130 kg. Indien deze massa kleiner
     is dan 130 kg, moet het verschil worden aangevuld
     conform par. 6.4. Onder zeilklaar moet worden verstaan:
     Casco met zwaard, roer, helmstok, rondhouten, zeilen,
     staand- en lopend want,  beslag en de  verplichte
     inventaris. Van dit alles een set zoals in deze
     voorschriften omschreven.

7.  ZWAARD, ROER EN HELMSTOK
   7.1 Middenzwaard:
     Materiaal: Hout, glasvezel gewapende kunsthars of enige
     combinatie van deze materialen. Een schuimkern mag
     worden toe-gepast. Vorm en afmetingen volgens tekening.
     Grootste dikte van het zwaard min. 38 mm, max. 42 mm.
     Tekening 5 geeft een aanbevolen profiel van de door-
     snede.
     De massa van het zwaard mag niet kleiner zijn dan 5 kg.
   7.2 Roer:
     Materiaal: Hout, glasvezel gewapende kunsthars of enige
     combinatie van deze materialen. Een schuimkern mag
     worden toegepast. Vorm en afmetingen volgens tekening.
     Grootste dikte van het roerblad min 28 mm, max. 32 mm.
     Tekening 5 geeft een aanbevolen profiel van de door-
     snede.
     De massa van het roer, inclusief beslag, helmstok en
     en helmstokverlenger mag niet kleiner zijn dan 3 kg.
   7.3 Helmstok: Constructie , vorm en afmetingen zijn vrij.
     Verlengstuk: Op de helmstok mag een enkelvoudig, draai-
     baar verlengstuk worden bevestigd, lengte vrij.

8.  RONDHOUT
   8.1 Mast: Hout of aluminium.
     Indien hout:
     Houtsoort vrij, massief, afmetingen van de doorsneden
     inclusief de groef voor het opnemen van het voorlijk
     van het grootzeil,
     t.p.v. de mastvoet en band nr. 1: 64 +/- 4 mm X 54 +/- 4 mm
     t.p.v. band nr. 2         54 +/- 4 mm X 54 +/- 4 mm
     t.p.v. band nr. 3         44 +/- 4 mm X 44 +/- 4 mm
     Afrondingen aan de mast met een straal van max. 20 mm
     zijn toegestaan.
     Indien aluminium:
     Profiel naar keuze met inachtneming van de volgende
     restricties:
     Minimum dwarsdoorsnede:     55 mm.
     Minimum langsdoorsnede:     70 mm.
     Minimum massa van de mast,
     inclusief staand en lopend want:     9 kg.
     Het zwaartepunt van de mast moet liggen op een afstand
     van minimaal 2500 mm uit de onderkant van de mast,
     gemeten met het staand en lopend want strak langs de
     mast naar onderen gebonden.
     Het aanbrengen van enige vorm van ballast aan of in de
     mast is verboden.
     De mast moet vanaf de mastvoet tot band nr. 2, een
     constante doorsnede hebben. Boven band nr. 2, is het
     toegestaan de mast te verjongen. Onder een punt op 300
     mm boven band nr. 1 is het toegestaan de zeil-groef te
     verwijderen.
     Voor hout en aluminium:
     Blijvend  gebogen masten en draaibare masten zijn
     verboden.
     De mast moet tijdens het zeilen in of op het mastspoor
     zijn geplaatst.

     Op de mast dienen drie,  in kleur met de  mast
     contrasterende, meetbanden te zijn geschilderd met een
     breedte van ten minste 10 mm, waarvan:
     de bovenkant van band nr. 1 ligt op min. 900 mm,
     de onderkant van band nr. 2 ligt op max. 4700 mm en
     de onderkant van band nr. 3 ligt op max. 5950 mm,
     gemeten langs de achterkant van de mast uit het punt
     waar de mast draagt in het mastspoor.
     Voor boten gebouwd voor 1 Maart 1990 gelden de volgende
     waarden: Bovenkant band nr. 1 min. 850 mm, onderkant
     band nr. 2 max. 4800 mm en onderkant band nr. 3 max.
     5900 mm. Indien gewenst mogen band nr. 1 en 3 worden
     verplaatst. In dat geval gelden de volgende waarden:
     Bovenkant band nr. 1 min. 1000 mm, onderkant band nr. 2
     max. 4800 mm en onderkant band nr. 3 max. 6050 mm.
   8.2 Giek:
     Hout of aluminium. De lengte van de giek is vrij. De
     giek moet zonder beslag door een ring met een inwendige
     diameter van 80 mm gehaald kunnen worden. Op de giek
     dient een in kleur met de giek contrasterende meetband
     te zijn geschilderd met een breedte van ten minste 10
     mm, waarvan de voorkant ligt op max. 2700 mm uit de
     achterkant van de mast of het verlengde daarvan (plaat-
     selijke profielveranderingen niet meegerekend), gemeten
     langs de bovenkant van de giek. Blijvend gebogen gieken
     zijn verboden.
   8.3 Spinnakerboom.
     De constructie en het materiaal van de spinnakerboom
     zijn vrij. De lengte met inbegrip van het beslag mag
     max. 1750 mm zijn.

9.  ZEILEN (Zie ook het zeilmeetreglement voor nationale klassen)
   9.1 Grootzeil.
     Lengte achterlijk 5500 mm, breedte op halve hoogte 1680
     mm,  breedte op driekwart hoogte 980 mm. Het voorlijk
     is gebonden aan de afstand op de mast tussen de boven-
     kant van band nr.1 en de onderkant van band nr. 3.
     Gedurende de wedstrijd mag het verlengde van de boven-
     kant van de giek niet onder de bovenkant van band nr.1
     en het hoogste punt van het zeil niet boven de onder-
     kant van band nr.3 uitkomen.
     Het onderlijk is gebonden aan de afstand op de giek
     tussen de achterkant van de mast en de voorkant van de
     band op de giek. Gedurende de wedstrijd mag het zeil
     niet achter de voorkant van de band op de giek uitkomen.
     Zeillatzakken.
     Aantal 3 stuks, lengte van de latzakken 500 mm.
     Zeilteken en zeilnummer.
     Het zeilteken bestaat uit een gestyleerde Stern. Het
     zeilnummer dient daaronder te zijn geplaatst. Het
     zeilteken en zeilnummer moeten aan weerszijden van het
     grootzeil zijn aangebracht en wel op verschillende
     hoogten, aan stuurboord het hoogste. Beiden moeten
     geplaatst zijn boven een lijn welke loodrecht staat op
     het voorlijk en het voorlijk snijdt op 1680 mm boven de
     halshoek.  Zeilteken  en zeilnummer moeten  scherp
     afsteken tegen het zeil. Vorm en afmetingen van het
     zeilteken volgens tekening.
     De afmetingen van de cijfers moeten voldoen aan het
     zeilwedstrijd reglement.
   9.2 Fok.
     Lengte voorlijk 4100 mm, lengte achterlijk 3600 mm,
     lengte onderlijk 2100 mm. lengte zwaartelijn uit de top
     3900 mm.
   9.3 Zeildoek.
     Grootzeil en fok dienen uit een doeksoort vervaardigd
     te zijn met een minimum dikte van 0.165 mm.
   9.4 Spinnaker.
     Lengte voor- en achterlijk 4000 mm, onderlijk lengte
     2100 mm, lengte van de middenlijn vanuit de top 4550
     mm, grootste breedte 2350 mm.
     In de spinnaker moet aan weerszijden het zeil-nummer
     zijn aangebracht en wel op ongeveer halve hoogte. Voor
     de afmetingen hiervan zie par. 9.1.

10. STAAND WANT, LOPEND WANT EN SCHOOTVOERING.
   10.1 Het staand want moet bestaan uit een stel wanten en een
     voorstag van staaldraad met een minimum diameter van 3
     mm. Het voorstag mag slap worden gevaren, echter de
     bevestiging moet sterk genoeg zijn om de mast onder
     alle omstandigheden overeind te kunnen houden.
     Het snijpunt van het voorstag of het verlengde daarvan
     met het dek moet liggen voor het snijpunt van het
     voorlijk van de fok of het verlengde daarvan met het
     dek. Het voorstag mag niet door het dek worden gevoerd.
     Het aangrijpingspunt van het voorstag aan de mast moet
     zo gelegen zijn dat het verlengde van het voorstag de
     voorkant van de mast snijdt onder de onderkant van band
     nr.2, ongeacht de stand van de mast.
     Het snijpunt van de wanten of de verlengden daarvan met
     het dek moet liggen op een afstand van 2300 +/-10 mm uit
     punt NUL en mag niet verder binnen de buitenkant van de
     huid liggen dan 25 mm. De wanten of wantspanners mogen
     niet door het dek worden gevoerd. De wantputtings
     dienen op of in de huid van de romp te zijn bevestigd.
     Het aangrijpingspunt van de wanten op de mast dient op
     nagenoeg  de  zelfde  hoogte te liggen  als  het
     aangrijpingspunt van het voorstag aan de mast.
     Zalingen.
     Voor de wanten is een paar zalingen  toegestaan.
     Afmetingen, materialen en constructie zijn vrij.
   10.2 De inrichting en het materiaal van het lopend want
     zijn vrij, met dien verstande dat:
     - het snijpunt van het voorlijk van de fok of het
      verlengde daarvan met het dek minimaal 4155 mm uit
      punt NUL moet liggen.
     - het bevestigingspunt van het voorlijk van de fok niet
      door het dek mag worden gevoerd.
     - het voorlijk van de fok of het verlengde daarvan de
      voorkant van de mast moet snijden onder de onderkant
      van band nr. 2, ongeacht de stand van de mast.
     - het punt waar de spinnakerval draagt in het oog of
      het blok aan de mast moet liggen binnen een afstand
      van 50 mm, gemeten aan de voorkant van de mast vanuit
      de onderkant van band nr. 2.
   10.3 De inrichting en het materiaal van de schootvoering
     zijn vrij. Het is toegestaan om spinakerloefschoot-
     haakjes en -klemmen op de stoot-rand te plaatsen. Het
     gebruik van een over-loop voor de grootschoot is toe-
     gestaan. Een overloop, op functionele wijze uit-gevoerd,
     geldt niet als dwars-verstijving als bedoeld in 5.3.

11. BESLAG
   11.1 Elk beslag is toegestaan, tenzij deze klassevoorschrif-
     ten anders bepalen.
   11.2 Het het beslag aan de mast voor de bevestiging van de
     spinnakerboom mag zich niet verder dan 50 mm uit de
     buitenkant van de mast bevinden.
   11.3 Vast beslag mag niet buiten de stootrand uitsteken, met
     uitzondering van steven- en roerbeslag en kleppen en/of
     afsluiters voor de spiegelopeningen.


12. VERPLICHTE INVENTARIS
   Gedurende de wedstrijd moeten aan boord zijn:
   -  een peddel of pagaai met een effectief bladoppervlak
     van min. 250 cm2.
   -  een hoosvat met een min. inhoud van 0.75 liter,
   -  doelmatige zwemvesten voor de opvarenden,
   -  een of twee landvasten met een lengte, respectievelijk
     gezamenlijke lengte, van tenminste 10 meter en een
     diameter van tenminste 10 mm, zijnde geen onderdeel van
     het lopend want.

13. BIJZONDERE BEPALINGEN
   13.1 Reserve.
   13.2 Reserve.
   13.3 Gaten in de spiegel.
     In de spiegel moeten twee loosgaten zijn aangebracht
     van 200 X 80 mm +/-10 mm elk. Deze openingen mogen zich
     niet binnen een afstand van 50 mm uit H.S. en binnen
     een afstand van 20 mm uit buitenkant huid bevinden. De
     openingen dienen te allen tijde te kunnen worden
     afgesloten met kleppen of afsluiters, die op deugde-
     lijke wijze zijn bevestigd, zodat losraken tijdens de
     wedstrijd in zowel gesloten als geopende toestand niet
     mogelijk is. De kleppen en/of afsluiters moeten van een
     doelmatig materiaal zijn vervaardigd, de constructie is
     vrij.
   13.4 Zelflozers zijn toegestaan.
   13.5 Niet toegestaan zijn:
     - een rolfokinrichting,
     - een spinnakerslurf,
     - tijdens het zeilen verstelbare wanten,
     - een spinnakerboomlanceerinrichting,
     - meer dan een bierstrekker.


                    K.N.W.V., Maart 1990