Stern Nieuws Brief

Officieel orgaan van de nationale klasse-organisatie Vereniging Stern Nederland

Jaargang 3, nummer 1, april 2001

Secretariaat VSN

Helena Kalk
David Leanstraat 49
1325 VJ Almere

(036) 5450090

Website: www.sternklasse.nl
E-mail: info@sternklasse.nl

In deze nieuwsbrief:

Redactioneel

Hai allemaal,

Zo vlak voor het zeilseizoen weer gaat beginnen willen we iedereen alvast warm maken voor een paar gezellige wedstrijden en andere activiteiten. Naast deze nieuwsbrief is er nog een andere bron om altijd op de hoogte te blijven: de website, die nu ook te bereiken is via www.sternklasse.nl. Het bijpassende e-mail adres is: info@sternklasse.nl.

Tot ziens op de eerste wedstrijd (waar ik in verband met een steeds groter wordende buik nog slechts in staat zal zijn tot het aanmoedigen van de achterligger), of op de ALV.

Let op: die is niet tijdens de paaswedstrijden in Rotterdam, maar zaterdag 5 mei 2001, ouderwets vertrouwd op de Koenen.

Wedstrijdkalender 2001

Datum

Evenement

Co÷rdinator

14-15 april

Paasevenement
Bergse Voorplas
W.V. Aegir

Marco Boot

(071) 5820140

5-6 mei

 

Stern Voorjaarswedstrijden
De Nieuwe Meer
W.V. De Koenen

Helena Kalk

(036) 5450090

2-4 juni

U 2000 Pinksterwedstrijden
Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Z.W.V.U. Uitgeest

Jeroen Boersma

(055) 5428025

16-17 juni

Zomerwedstrijden
Braassemermeer
W.V. Braassemermeer

 

1-2 sept

Teamzeiltraining (in Ynglings)
Sneek

Gert-Henk Bakker

(036) 5450090

15-16 sept

Na-Braassem
Braassemermeer
W.V. Braassemermeer

 

6-7 okt

Stern Najaarswedstrijden
De Nieuwe Meer
W.V. De Koenen

Marco Boot

(071) 5820140

13-14 okt
(reserve:
20-21 okt)

NK Teamzeilen (in Ynglings)
Sneek
Kon. W.V. Sneek

Gert-Henk Bakker

(036) 5450090

Helaas, een Klassekampioenschap zit er dit jaar niet meer in, maar er zijn genoeg andere leuke evenementen voor ons kleine clubje!

Je krijgt geen uitgebreide uitnodiging voor de wedstrijden. Per evenement is een co÷rdinator van de Sternklasse aangewezen die contact heeft met de organiserende vereniging en waarbij je met al je vragen over het evenement terecht kunt. Je kunt je rechtstreeks aanmelden bij de organiserende vereniging, soms kan dat ook via een website. Stel de co÷rdinator zo vroeg mogelijk van je inschrijving op de hoogte, zodat deze weet of er voldoende inschrijvingen zijn en wie er niet meer gebeld hoeft te worden.

Zoals je ziet zijn nog niet alle co÷rdinatoren bekend, op de ALV wordt de lijst verder ingevuld.

Het nieuwe wedstrijdreglement

Na een Olympisch jaar wordt er altijd een nieuw wedstrijdreglement uitgebracht. De nieuwe Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2001-2004 zijn binnenkort verkrijgbaar bij het KNWV, maar nu al geldig (sinds 2 april). Als meetbriefhouder krijg je 6,75 korting door middel van de bon die in WedstrijdNieuws is bijgesloten. WedstrijdNieuws heb je de 2e week april in de bus ontvangen als het goed is. Het nieuwe boekje is onmisbaar voor elke wedstrijdzeiler. De Engelse tekst van het nieuwe reglement is reeds beschikbaar op de website van de IYRU: http://www.sailing.org/rrs2001/

De wijzigingen zijn deze keer niet zo extreem als 4 jaar geleden. Ik zal proberen om de belangrijkste wijzigingen even kort op een rijtje te zetten:

Startprocedure

De startprocedure is aanzienlijk veranderd. Dit is waarschijnlijk de meest ingrijpende wijziging van het hele nieuwe boekje. In plaats van het oude "10, 5, start" systeem is er nu een "5, 4, 1, start" systeem ingevoerd. 
Op het 5 minutensein (waarschuwingssein) wordt de klassevlag gehesen, vergezeld van een geluidssignaal
Op het 4 minutensein (voorbereidingssein) wordt de P-vlag OF de I-vlag (buitenomregel) gehesen vergezeld van een geluidssignaal
Op het 1 minutensein wordt de p-vlag of de i-vlag weggehaald, vergezeld van een langgerekt geluidssignaal
Op het startsein wordt de klassevlag gestreken en een geluidssignaal gegeven.

Zoals je ziet is de startprocedure veel intensiever geworden. Verder duurt het hele startproces korter. Het is dus van belang om dichter bij de start te blijven voor een wedstrijd en om eens goed te kijken of je starthorloge hiermee overweg kan!

Voorrangsregels

De voorrangsregels zijn niet erg veranderd. Wel zijn bepaalde regels beter / duidelijker opgeschreven en zijn bepaalde situaties, met name in overgangsmomenten, iets gewijzigd. Belangrijkste wijziging hier is waarschijnlijk dat regel 18 (het ronden van merktekens) anders is opgeschreven. De nieuwe omschrijving is veel duidelijker van opzet en bestaat uit een basis regel (een binnenliggende boot die boord-aan-boord ligt heeft recht op ruimte) met daarop een aantal uitzonderingen (b-a-b situatie komt tot stand in de 2-scheepslengten cirkel, b-a-b situatie wordt verbroken in cirkel, buitenliggende boot verandert koers, etc.).

Verder is er een zin aan regel 17.1 (juiste koers) toegevoegd die inhoudt dat je als je overstag gaat boven een lijwaarte boot en daardoor een b-a-b situatie (van vrij achter) tot stand brengt, je als lijwaartse boot niet gebonden bent aan regel 17.1 en dus boven je juiste koers mag varen (ofwel loefrechten hebt).

Wedstrijdbepalingen

In het nieuwe reglement is in appendix S een KNWV bepaling opgenomen met 'standaard wedstrijdbepalingen'. Deze bepalingen zullen waarschijnlijk door alle wedstrijdorganiserende verenigingen gebruikt gaan worden. Elke vereniging heeft nog wel de mogelijkheid om aanvullende 'lokale wedstrijdbepalingen' uit te geven om lokale situaties op te lossen. Denk hierbij bijv. aan de KWS die in de lokale bepalingen zal opnemen dat er niet over het PM kanaal gevaren mag worden.

Er zijn nog veel meer wijzigingen in de RvW dus koop snel het boekje!

Algemene Leden Vergadering 2001

Het bestuur nodigt de leden van de Vereniging Stern Nederland uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden in het clubhuis van Watersport Vereniging de Koenen aan de Nieuwe Meer te Amsterdam op:

Zaterdag 5 mei 2001, aanvang 20.00 uur

Agenda

1.

Opening

2.

Notulen ALV 2000

3.

Ingekomen stukken en mededelingen

4.

a) Algemeen Jaarverslag
b) Financieel Jaarverslag

5.

Verslag kascommissie

6.

Verkiezing leden bestuur

7.

Vaststellen kascommissie

8.

Beleid 2001

9.

Begroting 2001

10.

Uitreiking seizoensprijzen

11.

Bestuursmededelingen

12.

Rondvraag

13.

Sluiting

Wie helpt ons besturen

Dit jaar zal Jeroen aftreden als bestuurslid van de Vereniging Stern Nederland. Marco en Helena blijven beide aan als bestuurslid, maar Marco zal als voorzitter aftreden en neemt de taak van penningmeester over. Wij willen wel graag met een bestuur bestaande uit 3 personen doorgaan, en zijn dit ook statutair verplicht. Door deze ontwikkeling zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid dat de voorzittersrol op zich wil nemen.

Wie wil (weer) in hoog aanzien komen te staan bij de VSN en ons uit de brand helpen? De taak neemt tegenwoordig weinig tijd in beslag, dus als je ook wedstrijdcommissaris zou willen worden is daar natuurlijk over te praten. Graag horen wij voor 21 april of je interesse hebt. Het bestuur is in blijde verwachting...

Contributie 2001

Het bestuur is voornemens de contributie terug te brengen naar f 20,-. Je mag alvast betalen, maar het is verstandiger te wachten tot na de ALV. Vergeet dan niet na de ALV zo spoedig mogelijk over te maken op girorekening 715420 t.n.v. Vereniging Stern Nederland.

In memoriam Piet Schenk

Begin februari ontving de VSN het droeve bericht dat Pieter Jan Schenk op 69-jarige leeftijd is overleden. Velen kennen Pieter Jan (beter bekend als Piet) van de Koenen. Jaren was hij verantwoordelijk voor de bijzondere en opvallende gastvrijheid bij de Koenen en genoten velen van een bakje thee en z'n beschuitjes met suiker. Ook bemoeide Piet zich met de traditionele gezamelijke maaltijden. Het "geklungel van de jongens in de keuken" was voor hem een doorn in het oog. Piet greep dan in, met als gevolg een overheerlijke, niet aangebakken maaltijd, vaak besprenkeld met port of rode wijn.

Wij wensen Mien en de kinderen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Notulen ALV 2000

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2000 Vereniging Stern Nederland, gehouden op zaterdag 22 april 2000 te Varenkade 43 Bergschenhoek (het woonhuis van Maarten Veldhuizen en Lidy Boone).

Agenda:

1.

Opening

2.

Notulen ALV 1999

3.

Ingekomen stukken en mededelingen

4.

a) Algemeen Jaarverslag
b) Financieel Jaarverslag

5.

Verslag kascommissie

6.

Verkiezing leden bestuur

7.

Vaststellen kascommissie

8.

Beleid 2000

9.

Begroting 2000

10.

Uitreiking seizoensprijzen

11.

Bestuursmededelingen

12.

Rondvraag

13.

Sluiting

Ad 1.

De voorzitter opent de Algemene Ledenvergadering om 20.15 uur. De agenda van de ALV is alle leden toegezonden via de Stern Nieuwsbrief.

Aanwezig zijn de volgende (12) leden: Cees de Jong, Helena Kalk, Jeroen Boersma, Peter Thoenes, Marco Boot , Gert-Henk Bakker, Irene Timmers, Margreet van Rooyen, Maarten Veldhuizen, Lidy Boone, Marit Boersma en Fionnuala Dolle.

Ad 2.

Er zijn geen opmerkingen met betrekking tot de notulen van de ALV van 1999. Deze notulen worden goedgekeurd.

Ad 3.

Er zijn een aantal afmeldingen binnen gekomen: Joost Lodder en Esther Miltenburg. Verder heeft ook Louis van Galen zich afgemeld en van gelegenheid gebruik gemaakt zijn lidmaatschap van de VSN te beeindigen.

Ad 4a

(De voorzitter leest voor uit eigen werk.)

De algemene trend in 1999 was dezelfde als de voorgaande jaren: minder evenementen met minder boten. Toch is er in 1999 weer door genoeg zeilers met genoeg enthousiasme gezeild om van een geslaagd seizoen te spreken. Met onder andere een goed klassekampioenschap met schitterend weer. Het hoogtepunt was het Lustrumfeest. Door een klein groepje is er een grootse dag georganiseerd, met een goede opkomst van Sternzeilers van alle leeftijden. Bij deze wil ik graag namens de vereniging en de genodigden onze dank en waardering uitspreken voor het werk van deze Lustrumcommissie.

Verder moet nog even de herstructurering van de Vereniging vermeld worden. Op de vorige ALV is, naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie "Sternzeilen zonder zorgen", een nieuwe beleidslijn gevolgd. Doelbewust is de vereniging ingekrompen, het Sternnieuws vervangen door een nieuwsbrief en zijn de wedstrijden zelforganiserend geworden. De nieuwe platte structuur blijkt goed te werken, en het bestuurswerk is in volume afgenomen. Op de zeilactiviteiten zijn geen nadelige invloeden waargenomen.

Wat nog rest is het terugbrengen van het bestuur van 4 naar 3 personen.

Ad 4b

De penningmeester neemt het woord en licht de jaarrekening 1999 toe aan de hand van de uitgedeelde stukken. Het was het jaar van het lustrum! Met dit lustrum hadden we gehoopt geld aan onze (oud)leden uit te geven. Echter van de f 3500,- die begroot was, is ‘slechts’ f 1600,- uitgegeven.

De post contributies is aanzienlijk minder dan begroot. Dit is het gevolg van onze inkrimping en het standpunt ‘niet betaald dan geen lid meer’. Donaties gingen wel goed. Er zijn maar weinig klasse evenementen (alleen KK) gevaren, maar wel meerdere begroot. De post Nieuwsbrief is mede als gevolg van een extra mailing ivm het lustrum hoger uitgevallen. Voor het vervoeren en stallen van de mal is dit jaar weinig uitgegeven. Verder zijn er flink wat afschrijvingen en hebben we nog ruim f 7700,- in kas.

Ad 5.

Gert-Henk neemt namens de kascommissie het woord. De boekhouding is vorige week uitgebreid gecontroleerd en de boeken zagen er netjes uit. Er is besloten de kas zo eenvoudig mogelijk te maken en houden. Dit heeft tot gevolg gehad dat een aantal - al jaren slapende posten waaronder contrbuties en f 455,- van Peter – zijn afgeschreven. Verder staat de mal niet meer op de balans en wordt de renterekening opgeheven. De kascommissie keurt de boeken goed en Peter bedankt de kascommissie.

Ad 6.

De voorzitter Peter Thoenes is statutair aftredend en treedt af. Helena en Jeroen zijn ook statutair aftredend maar blijven in het bestuur. Daar de voorzitter het bestuur verlaat, dient iemand binnen het bestuur deze functie over te nemen. Marco zal de nieuwe voorzitter worden en tevens de taak als wedstrijdcommissaris behouden welke nu minder werk is daar er zelf organiserende wedstrijden zijn. Verder zijn er redactionele wijzigingen; Margreet treedt na vele jaren trouwe dienst uit de redactie. Irene zal als enige de redactie voortzetten.

Ad 7.

Gert-Henk Bakker heeft 3 jaar in de kascommissie gezeten en treed statutair af. Het bestuur bedankt hem voor zijn inspanningen. Fionnuala Dolle stelt zich beschikbaar om deel te nemen in de kascommissie (KC). De KC van de VSN voor 2000 bestaat uit Esther Miltenburg, Marit Boersma en Fionnuala Dolle.

Ad 8.

Het bestuur vaart door op de koers die vorig jaar is ingezet naar aanleiding van de commissie "Sternzeilen zonder zorgen". Het beleidsplan geeft alleen de wijzigingen en nieuwe zaken ten opzichte van vorig jaar aan.

Bestuur

Zoals aangekondigd zal het bestuur voortaan uit drie personen bestaan:

  1. Voorzitter
  2. Secretaris
  3. Penningmeester

De taak van de wedstrijdcommissaris zal in de oude vorm komen te vervallen, zie hierna. De voorzitter zal de overblijvende werkzaamheden m.b.t. de wedstrijden verzorgen.

Wedstrijden

Het opstellen van de wedstrijdkalender blijft een taak van het bestuur. De wedstrijden zijn echter zelf-organiserend. Inschrijving geschiedt bij het inschrijfadres zoals vermeld in het logboek van het KNWV. Per evenement wordt er een Sternklasse-co÷rdinator aangewezen die het aantal inschrijvingen in de gaten houdt, en zo nodig contact opneemt met de organiserende vereniging en de deelnemers vanuit de Sternklasse. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij hun inschrijving altijd doorgeven aan de Sternklasse-co÷rdinator van de betreffende wedstrijd.

Er zal meer aansluiting gezocht worden bij bestaande clubwedstrijden, zoals bijvoorbeeld verenigingswedstrijden bij het Witte Huis op de Loosdrechtse Plassen.

Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief zal naar behoefte verschijnen. Vooralsnog houden we een redactie van ÚÚn persoon aan, die het bestuur bij deze taak zal ondersteunen. Verzending zal zoveel mogelijk geschieden via e-mail, dit is makkelijker, sneller en kostenbesparend.

Contributie

Het aantal leden is gedaald, maar ook de uitgaven zijn nagenoeg evenredig gedaald. Het lidmaatschap wordt verlaagd naar f 40,- waarbij geen kortingsregeling meer van toepassing is.

Certificaten

De certificaathouders die niet hebben laten weten afstand te doen van hun certificaten zullen persoonlijk benaderd worden om hen te herinneren aan het voorstel van de V.S.N. en hen te vragen wat hun besluit is. De f 11,- per certificaat die de VSN nog in beheer heeft zal aan alle certificaathouders en voormalige certificaathouders worden aangeboden. Indien zij geen prijs stellen op dit geld, wordt het geschonken aan de Stichting Nebas (een stichting die het gehandicapten zeilen bevordert). De administratie van de resterende certificaten zal buiten de boekhouding van de VSN gebracht worden.

Algemene reserve

Hoewel het bestuur nog geen plannen heeft voor opheffen van de V.S.N. bestaat er een reŰle kans dat dit in de nabije toekomst aan de orde kan zijn. Omdat hieraan kosten zullen zijn verbonden zal hiervoor een bedrag van f 1500,- gereserveerd worden, gefinancierd uit de algemene reserve.

In aanvulling hierop vindt het bestuur een bedrag in de orde van grootte van zo’n f 1000,- ruim voldoende voor de vereniging in haar huidige vorm. Voor de rest van de algemene reserve is een bestemming gezocht, en heeft het bestuur om suggesties gevraagd. Het bestuur stelt twee alternatieven voor om f 5000,- van de algemene reserve te schenken aan doelen die verwant zijn met de doelen van de V.S.N.

  1. Een schenking van het gehele genoemde bedrag aan de stichting Nebas.
  2. Een schenking van f 50,- per certificaat aan alle voormalige certificaathouders als dank voor hun vertrouwen en steun aan de V.S.N. en een schenking van het resterende deel van het genoemde bedrag aan de stichting Nebas.
  3. Default: niets doen

Deze schenking roept behoorlijk wat gevoelens op. Maarten oppert dat deze beslissing pas genomen dient te worden bij liquidatie en niet nu. Er wordt flink gediscussieerd en de gemoederen lopen hoog op. Op een gegeven moment komt er een voorstel om f 2000,- aan de stichting Nebas te schenken en dit voorstel haalt een meerderheid. Maarten echter vraagt zich af of dit alles niet tegen de statuten is en er wordt een pauze ingelast om een en ander uit te zoeken. Marco heeft inmiddels de statuten doorgenomen en het voorstel is waarschijnlijk in strijd met de statuten.

De leden vinden de voorstellen uit de lucht komen vallen en vinden dat deze beter voorbereid en geformuleerd hadden moeten worden. Binnen het bestuur bestaat ook al onenigheid en uiteindelijk wordt besloten de algemene reserve te handhaven.

Ad 9.

De penningmeester licht de begroting voor 2000 toe.

Er wordt begroot op 25 leden. De klasse evenementen zal op de begroting blijven staan, mede voor het kampioenschap. De Nieuwsbrief is laag begroot; het meeste gebeurt via email. Verder wordt er f 300,- begroot voor het stallen van de mal. De mal staat nu bij de buren van Jeroen en zal binnenkort naar een andere stallingsruimte (via Peter zijn werk) gebracht worden. Ook is er f 5000,- begroot voor een schenking maar deze wordt n.a.v. bovengenoemde discussie van de begroting geschrapt. Als gevolg hiervan wordt de rente begroot op f 100,- i.p.v. f 50,-. Na de wijzigingen wordt de begroting goedgekeurd.

Ad 10.

De wedstrijdsecretaris deelt de seizoensprijzen uit.

Alweer is er dit jaar erg weinig getuimeld. Marco roept iedereen op om toch vooral je tuimelingen door te geven. Winnaar is Cees geworden met ‘slechts’ 2.5 punten. De jaarprijs is dit jaar gebaseerd op 7 wedstrijden met als hoogtepunt het klasse kampioenschap met 8 bootjes. Opmerkelijk is wel, als gevolg van het feit dat de puntentelling op naam gaat en niet op boot, Margreet meer punten heeft dan Peter en ook Marit hoger eindigt dan Jeroen. Uiteindelijk zijn Helena en Gert-Henk op de tweede plaats geŰindigd en winnaar zijn geworden: Maarten en Lidy.

Ad 11.

Er zijn gÚÚn bestuursmededelingen.

Ad 12.

Marit vraagt zich af hoe het kan dat Jeroen met betrekking tot de jaarprijs meer punten dan zij heeft bij hetzelfde evenement. Marco legt uit dat niet alle wedstrijden tijdens het evenement gevaren zijn. Irene stelt voor misschien toch weer de jaarprijs per boot te berekenen i.p.v. per persoon. De rest is het hier mee eens en dus wordt er voortaan weer per boot gerekend. Tot slot biedt Fionnuala zich aan als bemanning bij gebrek aan eigen boot.

Ad 13.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.

Financieel jaarverslag VSN 1999

Begroting 1999

Jaarrekening 1999

Begroting 2000

Toelichting

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

Contributies

1600,00

960,00

960,00

minder dan verwacht, maar stabiel

Donaties

100,00

160,00

140,00

Klasse evenementen

500,00

95,50

400,00

weinig kl.ev-en, maar blijven begroten

Nieuwsbrief

300,00

462,50

50,00

nieuwsbrief was aan alle relaties

Rente

150,00

132,21

100,00

Verkopen/Voorraden

0,00

0,00

0,00

Administratie

150,00

190,76

150,00

Bestuur

250,00

358,31

250,00

3 bestuursleden, geen OV

Promotie

0,00

0,00

0,00

Bijz. baten/lasten

300,00

54,50

300,00

opslag mal

Diversen

50,00

0,00

50,00

Afschrijvingen

500,00

0,00

niets meer af te schrijven

divdeb95

400,00

divdeb 96

55,00

contr 97

45,00

contr 98

360,00

Onvoorzien

0,00

0,00

0,00

Donaties

Lustrum

3500,00

1630,53

Negatief Saldo

3700,00

2399,89

0,00

Totaal

5550,00

5550,00

3652,10

3652,10

1200,00

1200,00

Financieel verslag 7e lustrum

begroting

jaarrekening

baten

lasten

baten

lasten

organisatie

1.000,00

399,25

consumpties

1.500,00

1.216,90

sternnieuws/kalender

1.000,00

419,38

inschrijving

0,00

405,00

tekort

3.500,00

1.630,53

Totaal

3.500,00

3.500,00

2.035,53

2.035,53

Balans VSN 1999

Eind balans

Crediteuren

0,00

div cred 98

530,06

div cred 99

8972,45

Algemene reserve

-2399,89

Saldo huidig boekjaar

627,00

Reserve certificaten

7729,62

7729,62

Totaal