Stern Nieuws Brief

Officieel orgaan van de nationale klasse-organisatie Vereniging Stern Nederland
Jaargang 2, nummer 1, maart 2000 

 

Secretariaat VSN

Helena Kalk
David Leanstraat 49
1325 VJ  Almere
(036)5450090

info@sternklasse.nl

 

 


Redactioneel

 

Vereniging Stern Nederland heeft de nieuwe eeuw gehaald!

Om dat te vieren is hier weer een kersverse nieuwsbrief, waarin onder andere alle activiteiten voor het komende jaar te vinden zijn, verzameld in de wedstrijdkalender. Als je je nog niet opgegeven hebt voor het Paas­evenement, doe dit dan zo snel mogelijk!

Op 22 april houden we onze jaarlijkse ALV. Let op, we zijn net als vorig jaar te gast in Rotterdam, bij watersportvereniging Aegir. Om iedereen de kans te geven zich hierop goed voor te bereiden, zijn de notulen van vorig jaar bijgevoegd.

Gelukkig beginnen we met wat gezelliger leesvoer: een verslag van het zeer geslaagde lustrumfeest in oktober.

Veel plezier en als altijd tot ziens op het water!

 

 

 

Vereniging Stern Nederland 35 jaar

 

Op zaterdag 2 oktober 1999 vierde de Vereniging Stern Nederland haar vijfendertigste verjaardag.

Iedereen die ooit in de Stern gezeild heeft of bij de vereniging betrokken is geweest, was uitgenodigd dit lustrum mee te vieren. Het vond plaats op Watersportvereniging De Koenen aan het Nieuwe Meer in Amsterdam, van oudsher de 'thuishaven' van de Sternklasse. Vanaf 13.00 uur werd er gezeild en herinneringen opgehaald. De wedstrijd voor oud-kampioenen om de titel 'Stern-kampioen van de eeuw' kon helaas wegens de harde wind geen doorgang vinden. Ook werd er op verschillende manieren een beeld getoond van het Stern-zeilen door de jaren heen met behulp van een modeshow, oude foto's, video en een slide show. Voor de kinderen was er een speciale kinderhoek waar druk gekleurd en geplakt werd. Tevens was er voor de kleintjes het pannenkoekenfestijn. Ter afsluiting was er een zeer geslaagde barbeque (met dank aan Olaf). Als aandenken kreeg iedereen een mooie Stern-verjaardagskalender mee naar huis.

Gedurende het feest zijn er flink wat foto’s gemaakt. Een aantal van deze foto’s staan inmiddels op de Website van de VSN (http://home.mediaplaza.nl/vsn/).

Rest ons nog de lustrumcommissie te bedanken die dit feest tot een zeer goed einde hebben gebracht.

 

 

 

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2000

 

Het bestuur nodigt de leden van de Vereniging Stern Nederland uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering, welke zal worden gehouden op:

 

Zaterdag 22 april 2000, aanvang 20.00 uur

 

Locatie: Clubhuis Watersport Vereniging Aegir aan de Bergse Voorplas te Rotterdam.

Gewijzigd in: Varenkade 43 te Bergschenhoek (zie routebeschrijving)

 

Agenda

    1.    Opening

    2.    Notulen ALV 1999

    3.    Ingekomen stukken en mededelingen

    4.    a:   Algemeen Jaarverslag

         b:   Financieel Jaarverslag

    5.    Verslag kascommissie

    6.    Verkiezing leden bestuur

    7.    Vaststellen kascommissie

    8.    Beleid 2000

    9.    Begroting 2000

10.    Uitreiking seizoensprijzen

11.    Bestuursmededelingen

12.    Rondvraag

13.    Sluiting

 

Notulen  ALV 1999

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 1998 Vereniging Stern Nederland, gehouden op zaterdag 3 april 1999 in het clubgebouw van de W.V. AEGIR te Rotterdam.

 

Agenda:

     1.   Opening

     2.   Notulen ALV 1998

     3.   Ingekomen stukken en mededelingen

A. Algemeen Jaarverslag

B. Financieel jaarverslag

     4.   Financieel Jaarverslag

     5.   Verslag Kascommissie

     6.   Kascommissie 1999

     7.   Beleid 1999

     8.   Begroting 1999

     9.   Uitreiking seizoensprijzen

  10.   Bestuursmededelingen

  11.   Rondvraag

  12.   Sluiting

 

Ad 1.

De voorzitter opent de Algemene Ledenvergadering om 20.15 uur. De agenda van de ALV is alle leden toegezonden via het Sternnieuws.

     1.   Helena Kalk

     2.   Jeroen Boersma

     3.   Peter Thoenes

     4.   Marco Boot

     5.   Gert-Henk Bakker

     6.   Irene Timmers

     7.   Margreet van Rooyen

     8.   Esther Miltenburg

     9.   Maarten Veldhuizen

  10.   Lidy Boone

  11.   Henry van Haagen

  12.   Marit Boersma

  13.   Joris van Haagen (géén lid)

  14.   Maurik van Haagen (géén lid)

 

Ad 2.

Er zijn geen opmerkingen met betrekking tot de notulen van de ALV van 1998. Deze notulen worden goedgekeurd.

 

Ad 3.

Op de vorige ALV is een commissie in het leven geroepen die de toekomst van de vereniging eens grondig zal gaan onderzoeken en alle voors en tegens op een rijtje zal zetten. Deze commissie zal op deze ALV haar bevindingen vertellen. Dit zal na punt 6 (Kascommissie 1999) van de agenda besproken worden.

 

Ad 4A.   

(De voorzitter leest voor uit eigen werk.)

Hoewel de zomer van 1998 als een slechte zomer in de geschiedenisboeken vermeld zal worden hebben we toch een aantal evenementen goed kunnen zeilen. Onder andere is er een goed en spannend kampioenschap gevaren op Hoorn, met steeds andere weersomstandigheden en een spannend klassement. Nieuw (sinds lange tijd) op de wedstrijdkalender waren de wedstrijden in Langweer. Een leuk evenement, met helaas te weinig wind op zondag. Geen klasse-evenement maar wel vermeldenswaardig is de gezamenlijke wintersportvakantie van 10 Sternzeilers.

De ontwikkelingen in de Sternklasse in 1998 volgen nog steeds de trend die begin jaren 80 is ingezet en helaas ondanks veel inspanningen in het verleden nooit is veranderd: ieder jaar wat minder deelname aan steeds minder evenementen. De laatste jaren bevindt de klasse zich wat wedstrijden betreft in de oranje zone, er nog net wel tot nog net niet genoeg deelname en competitie om van een wedstrijdklasse te kunnen spreken. Wel is er nog steeds sprake van een op volle sterkte opererende klasse-organisatie met een 5-koppig bestuur en een verenigingsblad. Op de Algemene Leden Vergadering van 1998 is dan ook besloten om te bekijken hoe de organisatie-structuur van de vereniging aangepast kan worden. Hiervoor is een commissie gevormd bestaande uit 5 leden van de vereniging. Deze commissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan. Op basis van deze aanbevelingen heeft het bestuur een aantal beleidsbeslissingen genomen die per 1 januari 1999 effectief zijn geworden.

Ondanks dit toch wat pijnlijke en moeizame proces van hervorming en vermindering is de sfeer in de actieve kern van de vereniging goed (als vanouds). Als voorzitter wil ik graag mijn waardering uitspreken voor de positieve instelling en de ondersteuning van mijn medebestuursleden en van de actieve leden, welke ons de moed heeft gegeven om de harde realiteit onder de ogen te zien en de noodzakelijke maar onaangename maatregelen te treffen.

 

Ad 4B.

De penningmeester neemt het woord en ligt de jaarrekening 1998 toe aan de hand van de uitgedeelde stukken.  De post contributies is minder dan begroot. Waarschijnlijk is er vorig jaar gewoon te veel begroot.  Verder zijn de donaties schrikbarend laag. Veel te weinig donateurs betalen ook daadwerkelijk hun (verplichte) donatie. Het afgelopen jaar zijn er 3 zelf georganiseerde evenementen geweest (klasse evenementen). Ook de kosten van het Sternnieuws zijn minder dan begroot. Dit vanwege het feit dat er maar weinig Sternnieuwsen zijn uitgebracht. Naar aanleiding van de ALV van 1998 is de post afschrijvingen vrij hoog.

 

Ad 5.

Gert-Henk neemt namens de kascommissie het woord. De boekhouding is uitgebreid gecontroleerd en de boeken zagen er netjes uit.

Wel moet er nog een oplossing gevonden worden voor de Fl. 455,- die Peter te veel zou hebben ontvangen. De kascommissie keurt de boeken goed en Peter bedankt de kascommissie.

 

Ad 6.

Lidy Boone heeft 3 jaar in de kascommissie gezeten en treed statutair af. Het bestuur bedankt haar voor haar inspanningen. Marit Boersma stelt zich beschikbaar om deel te nemen in de kascommissie (KC).

De KC van de VSN voor 2000 bestaat uit Gert-Henk Bakker, Esther Miltenburg en Marit Boersma.

 

“Sternzeilen zonder zorgen”

Maarten neemt namens de commissie het woord. Kernvraag blijft: “Wegen de bestuurlijke inspanningen op tegen de zeilevenementen?” De commissie heeft zijn bevindingen op papier gezet en dit verslag wordt rond gedeeld. De mogelijkheden van een erfgoedconstructie en ontbinding zijn nader onderzocht. Bij ontbinding komt een hoop juridische rompslomp kijken die je liever niet wilt. Naar aanleiding van dit onderzoek is de commissie met het volgende advies gekomen;

1.        De vereniging laten voortbestaan, indien en voor zover voldoende leden bereid zijn om in het bestuur zitting te nemen.

2.        De financieel-economische activiteiten van de vereniging sterk terug te dringen, in het bijzonder om een regeling te treffen voor de mal, donateurs en Sternnieuws.

3.        Tot slot: breng het bestuur terug naar 3 leden en om zoveel mogelijk verenigingsactiviteiten – met uitzondering van de organisatie van wedstrijden - te staken (slaapconstructie).

Hoezeer de commissie deze gang van zaken ook betreurt, hebben bovenstaande adviezen grote voordelen:

1.        Wie wil, kan blijven wedstrijdzeilen,

2.        Wie in de toekomst aan actievere vereniging wil, kan eenvoudigweg in het bestuur gaan zitten,

3.        De lasten voor het bestuur zijn zoveel mogelijk teruggedrongen,

4.        Juridische rompslomp en procedures worden zo vermeden.

 

Lidy vraagt wat we met het KNWV moeten doen. Het KNWV weet waarschijnlijk al van de onze situatie o.a. uit het lezen van het Sternnieuws en het stukje dat in de Zeilen (maandblad) heeft gestaan. Dit was nogal een negatief stukje over de opheffing van de VSN. Misschien moet er een reactie naar de Zeilen terug? Dit wordt door de aanwezigen niet echt nodig gevonden. KNWV zal bewust niet worden geïnformeerd.

Jeroen vraagt naar de kosten bij opheffing van de vereniging. Volgens Lidy hoef je geen notaris in de arm te nemen. Je moet minimaal je schulden kunnen betalen (hier komt het op neer) en volgens Maarten kost het al gauw Fl. 1000,-.

Henry vraagt naar de andere leden. Is hun mening ooit gevraagd? Volgens Gert-Henk zijn er meer leden zonder dan met boot. Tevens wordt opgemerkt dat alle leden ruimschoots de kans gehad hebben om hun standpunt te uiten.

Peter bedankt de commissie voor hun werk.

 

Ad 7.

Zoals al in Sternieuws nr. 1 van 1999 te lezen was, behelst het beleid voor 1999 en verder een aantal wezenlijke veranderingen.

Na aanleiding van eerdere discussies en de besluitvorming op de laatste algemene ledenvergadering is er - mede op advies van de commissie "Sternzeilen zonder Zorgen" - een beleid bepaald dat wezenlijk verschilt van de praktijk van de afgelo­pen jaren.

 

1.   Het Sternnieuws wordt vervangen door een nieuwsbrief, alleen bij speciale gelegenheden zal er nog een Stern­nieuws gemaakt worden. De website en het E-mailadres van de VSN worden een belangrijk communicatie-middel.

2.   De wedstrijden worden zelf-organiserend: inschrijven ge­schiedt bij de organiserende vereniging en er wordt per evene­ment een Sternklasse-coördinator aangewezen voor de contacten.

3.   De VSN richt al haar energie op de wedstrijdzeilende kern.

4.   Leden en donateurs worden geacht zelf op tijd hun contri­bu­tie te betalen. Degenen die dat niet doen, worden afge­voerd van de lijst van leden of donateurs. Er worden dus geen herin­neringen meer gestuurd! Personen die hun con­tribu­tie voor voorgaande jaren niet hebben voldaan, worden per 1 mei 1999 van de ledenlijst geschrapt.

5.   Het bestuur zal met ingang van 2000 worden ingekrompen tot 3 personen.

6.   Het bestuur zal zich niet actief bemoeien met eventuele nieuwbouw.

 

In het kort komt het er op neer dat er meer zelfwerkzaamheid en een actievere houding van de leden en donateurs gevraagd wordt. Wij hopen dat op deze manier de interne organisatie van de vereniging meer in balans is met de realiteit van de 21e eeuw.

 

In de loop van 1999 zal zichtbaar worden wat de effecten van dit beleid zijn en de contouren van de hervormde vereniging moeten dan zichtbaar zijn. De verwachting is dat het aantal leden danig zal zijn afgenomen.

 

Verder zij er nog een aantal punten van orde:

 

·       de gewone evenementen zullen financieel dekkend zijn, er wordt aan het eind van het evenement afgerekend met de deelnemers

·       het Klasse Kampioenschap wordt indien nodig door de Vereniging financieel gesteund tot een maximum van Fl. 300,-

·       1999 is een lustrumjaar. Er zal een Lustrumdag worden gehouden op Zaterdag 2 Oktober, hopelijk op de Koenen. Tevens wordt er een Lustrum-Sternnieuws gemaakt, dat aan alle (oude) contacten wordt toegezonden. Deze activiteiten zullen geheel worden gefinancierd uit de algemene reserve van de vereniging.

·       Voor de rest van de algemene reserve, voor zover niet nodig om de lopende uitgaven te dekken, zal een bestemming gezocht worden. Suggesties zijn welkom. Het is in de visie van het bestuur niet correct om een eventueel overschot uit te keren aan de leden of de certificaathouders. Een denkbare bestemming zou kunnen zijn om alsnog een Stern af te bouwen en die aan een zeilvereniging of  andere maatschappelijke instantie te schenken.

·       Er is nog geen goede bestemming voor de mal gevonden.

 

Waarschijnlijk zal de contributie in 2000 verlaagd worden. De nieuwe contributie zal op de ALV 2000 vastgesteld worden. Aan het eind van het jaar zal het bestuur beoordelen of een verlaging van de contributie mogelijk is. Irene oppert het idee mensen die niet betaald hebben voor 1 mei “af te voeren”. Indien je dan na 1 mei toch weer betaalt, ben je weer lid.

Verder merkt Maarten op dat er goede regelingen gemaakt moeten worden met de betreffende wedstrijdcoördinator. Wie betaalt b.v. onvoorziene dingen? Voor de meeste evenementen geldt een vast bedrag voor deelname. Komen er nog eigen evenementen? Het voorstel van de ALV: de post “kampioenschap” (Fl. 300,-) wordt met Fl. 200,- uitgebreid en wordt de post “wedstrijdevenementen”. Hierdoor neemt de post “negatief saldo” met Fl. 200,- toe (FL. 3700,-).

 

Ad 8.

Op de begroting voor 1999 staat Fl. 500,- begroot voor afschrijvingen. Dit komt vanwege het feit dat we met een schone lei willen beginnen. Gert-Henk zou dit al voor dit jaar willen laten gelden.  De post “contributies” is behoorlijk gedaald, maar misschien toch nog iets te hoog. Er wordt uiteindelijk Fl. 1600,- (40 leden) begroot. De opzeggingen (niet voor 1 mei betalers) met naam in de nieuwsbrief opnemen om ze een laatste kans te geven alsnog te betalen en lid te blijven.

 

Ad 9.

De wedstrijdsecretaris deelt de seizoensprijzen uit.

Er is afgelopen jaar uitermate weinig getuimeld. Dit blijkt wel uit het feit dat Olaf en Joukje maar 1 evenement hebben hoeven varen om de tuimeltrofee  in de wacht te slepen. Het roertje –dat Jeroen zou maken- mist nog steeds! Hij zegt toe dit bij de volgende bestuurvergadering voor elkaar te hebben. We zijn benieuwd!

Het bepalen van de jaarprijs wordt er niet makkelijker op nu de punten per persoon i.p.v. per boot worden toegekend. In totaal zijn er 18 mensen met punten. Jeroen is op de derde plaats geëindigd, na Maarten en Lidy die het met een tweede plek moeten stellen. Winnaar is Gert-Henk geworden.

De voorzitter maakt nog even van de gelegenheid gebruik om de wedstrijdsecretaris te bedanken voor zijn vele inzet.

 

Ad 10.

Na een korte pauze zijn er de bestuursmededelingen.

Marco vraagt voor vrijwilligers voor de taak van wedstrijdcoördinator. De wedstrijdkalender 1999 wordt rondgedeeld en men vult gul zijn/haar naam is als coördinator. Waarom staat de kleine Sneekweek niet op de kalender? Er is gekozen voor het pinksterevenement (U) daar het minimum van 7 boten bij de kleine Sneekweek niet echt haalbaar is.

Gevraagd wordt waar een coördinator zoal op moet letten. Marco zal per evenement de betreffende coördinator alle benodigde informatie geven. Marco blijft de eindverantwoordelijkheid dragen.

 

Dan is er in 1999 het lustrum. En wel op zaterdag 2 oktober, hopelijk op de Koenen. Voor de organisatie worden mensen gezocht. De volgende mensen bieden aan om in de lustrumcommissie te plaats te nemen: Lidy, Esther (tot 1 september), Margreet, Helena, Henry en Gert-Henk.

 

Ad 11.

Margreet vraagt of over de begroting van het lustrum nog te praten valt. Er wordt besloten de begroting niet aan te passen.

Esther merkt op dat de mal en certificaathouders toch een probleem blijven. Er zijn maar weinig brieven van certificaathouders terug gekomen. Een eventuele bouwer krijgt met de rest van de certificaathouders (die hun certifica(a)t(en) houden) te maken. Jeroen zal de certificaathouders die nog niet gereageerd hebben telefonisch benaderen.

Gert-Henk vraagt wat het standpunt naar buiten toe is. De vereniging zal voorlopig niet opgeheven worden. We gaan in afgeslankt vorm verder.

 

Ad 12.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.


 


 

 


Wedstrijdkalender 2000

 

Hieronder vind je de wedstrijdkalender van de Stern klasse in 2000. Je krijgt geen uitgebreide uitnodiging meer voor de wedstrijden, behalve voor het kampioenschap.

Het is de bedoeling dat je met de informatie uit het KNWV Logboek zelf je inschrijving kunt regelen. Per evenement is een coördinator van de Sternklasse aangewezen die contact heeft met de organiserende vereniging en waarbij je met al je vragen over het evenement terecht kunt. De coördinator stelt het zeer op prijs als je hem zo vroeg mogelijk van je inschrijving op de hoogte stelt, zodat hij/zij weet of er voldoende inschrijvingen zijn en wie hij niet meer hoeft te bellen.

Zoals je ziet zijn nog niet alle coördinatoren bekend, op de ALV wordt de lijst verder ingevuld. Tot die tijd kun je altijd bij Marco terecht.

 

 

 

Datum

Evenement

Coördinator

22-24 april

Paasevenement

Bergse Voorplas

Marco Boot

(071)5820140

marco@timbo.demon.nl

6-7 mei

 

 

Stern Voorjaarswedstrijden

Nieuwe Meer

 

10-12 juni

 

 

U´2000 Pinksterwedstrijden

Alkmaarder- en Uitgeestermeer

 

24-25 juni

Zomerwedstrijden

Braassemermeer

Jeroen Boersma

(055)5428025

jeroen_boersma@hotmail.com

15-17 juli

Klasse Kampioenschap Stern

(samen met ONK FJ)

Krommenie, Alkmaardermeer

Marco Boot

(071)5820140

marco@timbo.demon.nl

2-3 september

 

 

Open wedstrijden

Langweerder Wielen

 

16-17 september

Na-Braassem

Braassemermeer

Peter Thoenes

(030)2800696

peter.margreet@wxs.nl

7-8 oktober

Najaarswedstrijden

De Nieuwe Meer

Gert Henk Bakker

(036)5450090

bakker@mediaplaza.nl

4-5 november

 

 

IJsberenrace

Bergse Voorplas